കാട്ടാമ്പള്ളി മൂവേമെന്റ് ആർട്സ് @സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഇഫ്താർ സംഗമവും ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദനവും

കാട്ടാമ്പള്ളി മൂവേമെന്റ് ആർട്സ് @സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമവും sslc പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും A* വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്പുരസ്കാരവും നൽകുന്ന നാളെ (10/06/18)വൈകുന്നേരം കാട്ടാമ്പള്ളി ക്ലബ്‌ പരിസരം

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: