ഇരിട്ടി മണിക്കടവ് ആനപ്പാറ ശാന്തിനഗർ റോഡിന് ശാപ മോക്ഷം

ഇരിട്ടി മണിക്കടവ് ആനപ്പാറ ശാന്തിനഗർ റോഡിന് ശാപമോക്ഷം. ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ശ്രീ കെ സി ജോസഫ് MLA യുടെ പ്രദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന്‌ ഒന്നേകാൽ കോടി (125 ലക്ഷം) അനുവദിച്ചു

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: