കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 12പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ; കണ്ണൂരിൽ 4 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 12 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ 4 കാസർഗോഡ് 4 കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം 1 വീതം മലപ്പുറം 2

ഇതിൽ 11 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: