ജില്ലയിൽ സൗജന്യറേഷൻ വിതരണം 97 ശതമാനവും പൂർത്തിയായി: റെക്കോർഡ്

കണ്ണൂർ: ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സൗജന്യറേഷൻ 97 ശതമാനവും വിതരണം നടത്തി റെക്കോഡിടുകയാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്.

എല്ലാ കാർഡുടമകൾക്കും പുറമെ കാർഡില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും സൗജന്യറേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ കാരണം ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ടുവന്ന്‌ വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതിനാൽ വിതരണം വൈകുമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. അതേസമയം ആദ്യ മൂന്നു ദിവസം കടകൾക്ക് മുന്നിൽ സാമാന്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും സന്നദ്ധസംഘടനകളും റേഷൻ കാർഡുകൾ ശേഖരിച്ച് വീടുകളിൽ അരിവാങ്ങിയെത്തിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കടക്കാരും സമയം നോക്കാതെ ജോലിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിതരണം വേഗത്തിലായി.

രണ്ടാം ഘട്ടമായി സൗജന്യകിറ്റുകളുടെ വിതരണം വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങും. ആദ്യം എ.വൈ. കാർഡുകൾക്കാണ് വിതരണം. പിന്നീട് പിങ്ക് കാർഡുകൾക്കും നീലക്കാർഡുകൾക്കും വെള്ളക്കാർഡുകൾക്കും. വെള്ളക്കാർഡുകൾക്ക് നിബന്ധനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും വിതരണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: