ശ്രീ അക്ലിയത്ത് ശിവക്ഷേത്രം അറിയിപ്പ്

ശ്രീ അക്ലിയത്ത് ശിവക്ഷേത്രം ഉത്സവം, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അഷ്ടമംഗല്യവും, താമ്പൂല പ്രശ്നവും നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്കായി ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ സാനിധ്യത്തിൽ 2020 ജനുവരി 11ന് ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് 10.30 ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയ്ക്കായ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫീസർ ഭക്തജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: