കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അബോധവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന വയോധികൻ ബന്ധുക്കളെ തേടുന്നു

അബോധവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന വയോധികൻ ബന്ധുക്കളെ തേടുന്നു. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ നാട്, വീട്, പേര്, എന്നിവ പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ബോധം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക
9847788666
9567524439

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: