ഐ ടി എം പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം:ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് തിരിതെളിയിക്കും

മയ്യിൽ :ഐ ടി എം പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് തിരിതെളിയിക്കും

ജനുവരി 15നു ഐ ടി എം സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഉച്ചക്ക് 2മണിക്ക് മുതുകാടിന്റെ മാജിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസും നടക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: