നമ്പ്യാത്ര കൊവ്വൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ നൽകി

പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രകൊവ്വൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച നടപ്പന്തലിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശിവശക്തി ഭജന സമിതി 30 ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ സംഭാവനയായി നൽകി. ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ടി സി കൃഷ്ണവർമ്മ രാജ ആഘോഷക്കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ രജീഷ് കണ്ണോത്തിൽ നിന്ന് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ജയരാജ് നമ്പ്യാർ, പി വി ഹരി,പ്രകാശൻ, ബാബു കണ്ടങ്കാളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: