മുചക്ര വാഹനം വിതരണം ചെയ്തു

എരമം കുറ്റുർ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തിയ ഭിന്നശേഷി കലാമേള മാതമംഗലം നീലിയാർ കോട്ടം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പരിപാടി ഗണേഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു കെ.പി.രമേശൻ അദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു കെ.സി.രാജൻ. ഷൈനി വിജേഷ് എം.ചന്ദ്രിക. കെ.രമണി കെ.സുധാമണി എൻ.പി.ഭാർഗവൻ. ലുസി ഷീബ. എന്നിവർ. പ്രസംഗിച്ചു

ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കെ.രാഘവന് മുചക്ര വാഹനം വിതരണം ചെയ്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: