അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിനു സമീപം എ.ഉത്തമൻ അന്തരിച്ചു

അഴീക്കോട് ചാൽ അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിനു സമീപം എ.ഉത്തമൻ (77) അന്തരിച്ചു ഭാര്യ : ഭാരതി
സംസ്കാരം നാളെ (9/11/2021) രാവിലെ 10:30 ന് അഴീക്കൽ ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: