കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഹാപ്പി ക്രഷർ, ശ്രീലക്ഷ്മി ക്രഷർ, ബിശ്വാസ് ക്രഷർ, സതേൺ ക്രഷർ, ഗോൾഡൻ റോക്ക് ക്രഷർ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ തിങ്കൾ (നവംബർ എട്ട്) രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 10 മണി വരെയും കുഴിക്കാട്, പെരിന്തട്ട സെൻട്രൽ, കണ്ണാടിപൊയിൽ , കോടന്നൂർ, ചട്രോൾ, ഓലയമ്പാടി നം.1, ഓലയമ്പാടി നം.2, ഓലയമ്പാടി ഡ്രീംസ് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയും ആലക്കാട് ചെറിയ പള്ളി, പൊന്നച്ചേരി എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5:30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: