വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സമ്മാനം ലാപ്ടോപ്പ്; കാർത്യായനി അമ്മ ഇനി ഹൈടെക്ക്.

തിരുവനന്തപുരം: സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അക്ഷരലക്ഷം തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ 98 മാർക്ക് വാങ്ങി ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ തൊണ്ണൂറ്റേഴുകാരി

കാർത്യായനി അമ്മയ്ക്ക് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് ലാപ്ടോപ്പ് സമ്മാനിച്ചു.
കാർത്യായനി അമ്മയെ അനുമോദിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി, കന്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അറിയിച്ചിരുന്ന കാർത്ത്യായനി അമ്മയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി നൽകുകയായിരുന്നു.
അടുത്ത വർഷം പത്താംതരം തുല്യതാ പരീഷ എഴുതാനുള്ള ആഗ്രഹവും കാർത്യായനി അമ്മ മന്ത്രിയോടു പങ്കുവച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: