സമരം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിയമപരമായി ഒരു ആനുകൂല്യത്തിനും അവര്ക്ക് അര്ഹതയില്ല..! ജപ്തി നടപടിക്കെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന പ്രീത ഷാജിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി പ്രീത ഷാജിക്കെതിരേ ഹൈക്കോടതി.ജപ്തി നടപടിക്കെതിരേ സമരം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല

നിയമപരമായി ഒരു ആനുകൂല്യത്തിനും അവര്ക്ക് അര്ഹതയില്ല എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. സര്ക്കാരും ഭൂമി ലേലത്തിനു പിടിച്ച രതീഷും ആകുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഭൂമിക്കു പകരം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എട്ടു സെന്റ് ഭൂമിയില് വീടും 10 ലക്ഷം രൂപയും നല്കാമെന്ന രതീഷിന്റെ വാഗ്ദാനം കോടതി വീണ്ടും ആവര്ത്തിച്ചു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനം അറിയിക്കാന് കൂടുതല് സമയം വേണമെന്ന് പ്രീത ഷാജിയുടെ അഭിഭാഷകന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: