കട്ടില വെക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു

കണ്ണൂർ :- കണ്ണുർ സിറ്റി മില്ലത്ത് സ്വാന്ത്വനം നിർദ്ധ രരായ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള “ബൈത്തുൽ നൂർ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കട്ടില വെക്കൽ കർമ്മം നടത്തി. മഹാനായ സേട്ട് സാഹിബ്ന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന ബൈത്തുൽ നൂർ ഇതിനകം രണ്ട് വീട് പണി കഴിപ്പിച്ച് നൽകി. മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിന്റെ കട്ടില വെക്കൽ കർമ്മം ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം മിസ്ബാഹി (ശ്രീ കണ്ഡാ പുരം) അവർകൾ നിർ വ്വഹിച്ചു. മില്ലത്ത് സ്വാന്ത്വനം ചെയർമാൻ തൈക്കണ്ടി മുസ്തഫ, കൺവീനർ പി.കെ. മൂസ്സ, ഐ, എൻ , എൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈ: പ്രസിണ്ടന്റ് അബദുൾ റഹിമാൻ പാവന്നൂർ, എൻ, എൽ, യു.ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വഹാബ്, കണ്ണാടിപറമ്പ്, ഐ, എൻ, എൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സിറ്റി, എo, ടി, അസ്ലം, അഷ്റഫ് സിറ്റി, പി.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അസീം, മൻസൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: