കണ്ണാടിപറമ്പ് പുല്ലൂപ്പി പാലം, വാരം കടവ് പാലം, കക്കാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ ഇത്‌ വഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

ശക്തമായ മഴയിൽ പുല്ലൂപ്പി പാലം, വാരം കടവ് പാലം, കക്കാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ അപകട സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ഇത്‌ വഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചു . ശക്തമായ മഴ കാരണം പുഴയിൽ വെള്ളം കയറിയതാണ് വാഹന ഗതാഗതം നിർത്തിവെക്കാൻ കാരണം. നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചായിരുന്നു വാഹനങ്ങളെ കടത്തി വിട്ടിരുന്നത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: