വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

കണ്ണാടിപറമ്പ് നിടുവാട്ട് പാലത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വെള്ളം കയറിയതിനാൽ ഇതു വഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപെട്ടു. ശക്തമായ ഒഴുക്ക് കാരണം ഇതിലൂടെ യാത്ര ദുഷ്കരമാണ്.

അപകട സൂചന കണക്കിലെടുത്ത് താൽക്കാലികമായി വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകാരണം കാട്ടാമ്പള്ളി ലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കൊളച്ചേരി മുക്ക് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: