രൂക്ഷമായ പ്രകൃതിക്ഷോഭം: പാമ്പുരുത്തി ദീപിലെ 25ഓളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

രൂക്ഷമായ പ്രകൃതിക്ഷോഭം കാരണം പാമ്പുരുത്തി ദീപിലെ 25ഓളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ചില വീട്ടുകാർ അവരുടെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചു. താൽക്കാലികമായി തുറന്ന ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പ് ആയ പാമ്പുരുത്തി അംഗൻവാടിയിലും മുസ്ലിംലീഗ് ഓഫീസിലേക്കും ചില കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തഹസിൽ ദാർ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ താഹിറ,. അനന്തൻ മാസ്റ്റർ,കെ അനിൽകുമാർ. എം അബ്ദുൽ അസീസ്.തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: