പാൽച്ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഗതാഗത തടസ്സം

പാൽച്ചുരത്തിൽ ബോയ്സ് ടൗണിൽ നിന്നും അര കിലോ മീറ്റർ മാറി മണ്ണിടിഞ്ഞ്

ഗതാഗതം താറുമാറായി. വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം, താൽക്കാലികമായി ഗതാഗതം തടസ്സമുള്ളതിനാൽ യാത്രികർ ശ്രദ്ധിക്കുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: