കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി സി സീനത്ത്

11 / 100 SEO Score

കണ്ണൂർ: ഇന്ന് നടന്ന കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് ന് വിജയം സ്ന്ഥാനാർത്ഥിയായ മുസ്ലിം ലീഗിലെ സി.സീനത്ത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറാകും .

മുസ്ലിം ലീഗുമായി കോൺഗ്രസുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ മേയർ സ്ഥാനം രാജി വെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് 55 അംഗ കൗൺസിലിൽ 28 പേരുടെ പിന്തുണയാണ് യു.ഡി.എഫിനുള്ളത്.

തുടർച്ചയായ ഒരേ വാർഡിൽ നിന്ന് 15 വർഷം കണ്ണർ നഗരസഭാ കൗൺസിലറായും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകൃതമായ ശേഷം ജനറൽ സീറ്റായ കസാനക്കോട്ട ഡിവിഷനിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സീനത്ത് ,വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ടാണ്. കണ്ണൂർ നഗരസഭയിൽ വികസന സ്റ്റാൻ്റിങ്ങ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സണായിരുന്ന സീനത്ത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ നഗരാസൂത്രണ സ്റ്റാൻ്റിങ്ങ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്..


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: