ജൂലൈ 8 യുവജന വർഷം പ്രമാണിച്ച് KCYM SMYM മണിക്കടവ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അർദ്ധദിന സെമിനാർ നടത്തി

പ്രശസ്ത യൂത്ത് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ മനോജ് എം. കണ്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ

ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങി രാവിലെ 9 മണിക്ക് ക്ലാസ്സ് തിരി തെളിച്ച് Rev.Fr George Elavankunal, Fr. Binu Puthussey എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: