നഷ്ടപ്പെട്ടു

ആയിഷ പി പാറയിൽ എന്ന പേരിലുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് തലശ്ശേരി ഗവർമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ലാബിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും നഷ്ട്ടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക mob.( മകൻ )9747340502

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: