അഴിക്കോട് ചാൽ കളത്തിൽ കാവിനു സമീപം മുല്ലോളി ഭാസ്കരൻ അന്തരിച്ചു

അഴിക്കോട് ചാൽ കളത്തിൽ കാവിനു സമീപം മുല്ലോളി ഭാസ്കരൻ (78) അന്തരിച്ചു
ഭാര്യ: ഗൗരി
മക്കൾ : ബിഗേഷ് ഉണ്ണ്യൻ (BEFI സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗം. ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എപ്ലോയിസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സിക്രട്ടറി )
ബിനീഷ് ഉണ്ണ്യൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: