ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കവ്വായി വാടിപ്പുറം, ബൈപ്പാസ്-മുത്തപ്പൻ മഠപ്പുര-ഗാന്ധി പാർക്ക് റോഡ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ മാർച്ച് എട്ട് ചൊവ്വ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നീർച്ചാൽ സ്‌കൂൾ, ആസാദ് റോഡ് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് എട്ട് ചൊവ്വ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ഹോസ്പിറ്റൽ സി ടി സ്‌കാൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറി എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഏച്ചൂർ ബസാർ, വാണിയൻചാൽ, പുന്നക്കാമൂല, കൊങ്ങണാംകോട്, ഏച്ചൂർ ഓഫീസ് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് എട്ട് ചൊവ്വ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: