കുടിവെള്ളവിതരണം മുടങ്ങും


ജല അതോറിറ്റി കണ്ണൂർ സബ് ഡിവിഷനിലെ എടക്കാട് സോണിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇന്റർ കണക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മാർച്ച് ഒമ്പത്, 10, 11 തീയ്യതികളിൽ തോട്ടട, വട്ടക്കുളം എന്നീ ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: