48 മണിക്കൂർ ദേശീയപണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു

തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായി ആഹ്വാനംചെയ്ത 48 മണിക്കൂർ ദേശീയപണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു.  കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ-ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരേയാണ് സംയുക്തസമരസമിതി പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനംചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: