അഴീക്കോട് ചാൽ വയോജനമന്ദിരത്തിൽ പാർപ്പിച്ച ചന്ദ്രൻ എന്നയാളെ കാണാനില്ല.

അഴീക്കോട്: ചാൽ വയോജനമന്ദിരത്തിൽ പാർപ്പിച്ച ചന്ദ്രൻ എന്നയാളെ കാണാനില്ല,

ഇന്ന് രാവിലെ കുളിമുറിയിൽ കയറികതകടച്ച് വെന്റിലേറ്റർ വഴി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നെന്ന് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിലാണ് ചാൽ അഗതിമന്ദിരത്തിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന്നു മുൻപ് താമസിച്ചത്.
ഈയാളെ കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ സമീപത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: