പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പിടിച്ചു

മട്ടന്നൂർ: മട്ടന്നൂർ നഗരത്തിലെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ ശേഖരം പിടിച്ചു. മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.വി.രാഗേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 250 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പിടികൂടിയത്. രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്ന്‌ നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ ശേഖരം പിടിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: