അഴീക്കോട് ആലാങ്കണ്ടി ഷമീർ മരണപ്പെട്ടു

അഴീക്കോട് ആലാങ്കണ്ടി ഷമീർ മരണപ്പെട്ടു. ഉപ്പ: പരേതനായ ഇല്ലിക്കൽ മുഞ്ചൂമ്മൽ ഖരിം. ഉമ്മ ബീഫാത്തു. സഹോദരങ്ങൾ: ബഷീർ, സുബീർ, സീനത്ത്, നിഷാനത്ത്, ഷമീമ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: