കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ജില്ലയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏളുപ്പം എത്താം.

കണ്ണൂരില് നിന്നും 30കിലോമീറ്റര് അകലെ; തലശേരിയില് നിന്ന് 28കിലോമീറ്ററും;

ഇരിട്ടിയില് നിന്ന 18 കിലോമീറ്ററും പേരാവൂര് നിന്ന 27കിലോമീറ്ററും ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് നിന്ന 25കിലോമീറ്ററും ഇരിക്കൂറില് നിന്ന് 15കിലോമീറ്ററും മാത്രം ദൂരം; കണ്ണൂരിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് സ്ഥാപിച്ച വിമാനത്താവളം മലയോര പ്രദേശമടക്കം എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെ എത്താപ്പെടുവിന്നിടത്ത്; ചുറ്റിനും വലിയ റോഡുകള് ഒരുക്കി എല്ലാ സുരക്ഷയുമൊരുക്കി സര്ക്കാർ….

മട്ടന്നൂര്: കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ജില്ലയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏളുപ്പം എത്താം. ഏകദേശം ജില്ലയുടെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ടാണ് വിമാത്തവളത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം.കണ്ണൂര് നഗരത്തില്നിന്ന് 30 കിലോമീറ്ററും തലശ്ശേരിയില് നിന്ന് 28 കിലോമീറ്ററും അകലെയാണ് കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളം. സര്ക്കാര് വക വിമാനത്താവളത്തിന് ചുറ്റും ഒരുക്കിയ പുത്തന് റോഡുകളും സജ്ജം.
തലശ്ശേരിയില്നിന്ന് അഞ്ചരക്കണ്ടി വഴിയും മട്ടന്നൂര് വഴിയും വിമാനത്താവളത്തിലെത്താം. ഇരിട്ടിയില്നിന്ന് 18 കിലോമീറ്ററും പേരാവൂരില്നിന്ന് നിന്ന് ഉരുവച്ചാല്-കാക്കയങ്ങാട് വഴി 27 കിലോമീറ്ററുമാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ളത്.
മട്ടന്നൂരില്നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഓട്ടോ, ടാക്സി സര്വീസുമുണ്ട്. മട്ടന്നൂര്-കീഴല്ലൂര്-അഞ്ചരക്കണ്ടി റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ബസ്സുകളിലും വിമാനത്താവളത്തിലെത്താം.
കണ്ണൂരില്നിന്ന് ചാലോട് വഴിയും അഞ്ചരക്കണ്ടി വഴിയും ബസ് മാര്ഗം വിമാനത്താവളത്തിലെത്താം. കണ്ണൂര്-ചാലോട്-മട്ടന്നൂര് റോഡിലെ വായന്തോട്ടുനിന്ന് മൂന്നുകിലോമീറ്റര് ദൂരം മാത്രമാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ളത്. കണ്ണൂര്-അഞ്ചരക്കണ്ടി-മട്ടന്നൂര് റോഡുവഴി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 24 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ റൂട്ടിലാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവേശനകവാടം.
ശ്രീകണ്ഠപുരം-ഇരിക്കൂര്ഭാഗത്തുനിന്ന് മട്ടന്നൂര് വഴിയും ചാലോട് വഴിയും ബസ് മാര്ഗം വിമാനത്താവളത്തിലെത്താം. ഇരിക്കൂറില്നിന്ന് 15 കിലോമീറ്ററും ശ്രീകണ്ഠപുരത്തുനിന്ന് 25 കിലോമീറ്ററുമാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: