സിപിഎം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പിരിച്ച തുക പാര്ട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് വകമാറ്റിയെന്ന ആരോപണം ശക്തം

തൃശൂര് : പ്രളയം നേരിട്ട കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങായി ജനങ്ങള് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്കിയ തുക സിപിഎം

പാര്ട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് വകമാറ്റിയെന്ന ആരോപണം ശക്തമായി ഉയരുന്നു .എംഎല്എ അനില്ക്കര തെളിവുകളുമായി മുഖ്യമത്രിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും സിപിഎം ഈ ആരോപണത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു .
ആറ് കോടി രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്ന് ലോക്കല് കമ്മിറ്റികള് വകമാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം .തൃശൂര് ജില്ലയിലെ അടാട്ട് ലോക്കല് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ക്രമക്കേടാണ് എംഎല്എ അനില്ക്കര ചൂടികാട്ടുന്നത് .11,800 രൂപ അമ്ബലംകാവ് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പിരിച്ചിരുന്നു എന്നാല് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്തിയത് 9,000 രൂപ മാത്രം ആണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: