ഇന്ധന വില വർദ്ധനയ്ക്കെതിരേ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം

മോറാഴ: ഇന്ധന വില വർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് DYFI

ഈലിപ്പുറം പെരിയാട് യൂണിറ്റുകൾ സംയുക്തമായി പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: