മാഹിയിൽ നാളെ പരീക്ഷ നടക്കും: പൊതു അവധി പ്ലസ്‌ വൺ ഇം പ്രൂവ്‌മന്റ്‌ പരീക്ഷക്ക്‌ ബാധകമായിരിക്കില്ല

കരുണാനിധിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച്‌ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ മാഹിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന

പൊതു അവധി പ്ലസ്‌ വൺ ഇം പ്രൂവ്‌മന്റ്‌ പരീക്ഷക്ക്‌ ബാധകമായിരിക്കില്ല. പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്‌ കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ആയതിനാലാണിത്‌.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: