അഞ്ചരക്കണ്ടി കല്ലായി പി.കെ.പി അബ്ദുൽ നാസർ അന്തരിച്ചു

അഞ്ചരക്കണ്ടി കല്ലായി അബ്ദുൽ നാസർ പി.കെ.പി അന്തരിച്ചു

ഭാര്യ – ശരീഫ
മക്കൾ – നാസിം. നവാസ്. ഷഹാന ഷെറിൻ . ശംറീസ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: