സ്റ്റേഡിയമോ കല്യാണ മണ്ഡപമോ ? മുണ്ടയാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കല്യാണത്തിന് വിട്ടു കൊടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: