അഴീക്കോട്‌ സ്വദേശി വർഷക്ക് കണ്ണൂർ സർവകലാ ശാല എം എ മലയാളം മൂന്നാം റാങ്ക്

0അഴീക്കോട്‌ സ്വദേശി വർഷക്ക് കണ്ണൂർ സർവകലാ ശാല എം എ മലയാളം മൂന്നാം റാങ്ക്. അഴീക്കോട്‌ തെരുവിലെ കുറിയ ഹൌസിൽ പ്രമോദിന്റെയും ജയന്തിയുടെയും മകളാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: