പേരാവൂർ താലൂക്കാസ്പത്രിയുടെ നിർമാണം ഉടനാരംഭിക്കും -വീണാ ജോർജ്

പേരാവൂർ: താലൂക്കാസ്പത്രിയുടെ രൂപരേഖയിൽ കിഫ്ബി നിർദേശപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായും നിർമാണപ്രവൃത്തി ഉടനാരംഭിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. നിയമസഭയിൽ സണ്ണി ജോസഫ് എം.എൽ.എ.യുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

പുതുക്കിയ രൂപരേഖയ്ക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരവും മറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതികളും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്‌ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങും. പേരാവൂർ താലൂക്കാസ്പത്രിയുടെ നിർമാണത്തിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 51.77 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: