അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനം 2018 സെമിനാർ

കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാൾ 2018

ജൂലൈ 7 ന് രാവിലെ 10 മണി
വിഷയം: കത്തറി മേഖലയും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും

%d bloggers like this: