യുവധാര സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഇഫ്താർ സംഗമവും ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദനവും

സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്, വായനശാല & ഗ്രന്ഥാലയം
യുവധാര ചെമ്മരശ്ശേരിപ്പാറയുടെ

നേതൃത്വത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമവും SSLC ,+2 വിജയികളെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുജൂൺ 10 ഞായറാഴ്ച 4:30 നു

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: