എസ്.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയാതല മെമ്പർഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം

എസ്.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ തല മെമ്പർഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം എസ്.എഫ്.ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം

അർജുൻ എസ്.കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ലോകകപ്പ് പ്രവചന മത്സരതിന്റെ കൂപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം എസ്.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി അമർനാഥ് നിർവഹിച്ചു

%d bloggers like this: