എസ്.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയാതല മെമ്പർഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം

എസ്.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ തല മെമ്പർഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം എസ്.എഫ്.ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം

അർജുൻ എസ്.കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ലോകകപ്പ് പ്രവചന മത്സരതിന്റെ കൂപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം എസ്.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി അമർനാഥ് നിർവഹിച്ചു

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: