കോയിച്ചേരി രാജീവൻ (45) തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

കോറോം: വാർപ്പ് മേസ്ത്രി കോയിച്ചേരി രാജീവനെ (45) കോറോം രക്തസാക്ഷി

സ്മാരക വായനശാലക്ക് സമീപം തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: