മേയ് 20ന് മുമ്പ് സാധാരണ റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റണം

മേയ് മാസത്തെ സാധാരണ റേഷൻ വിഹിതം മേയ് 20ന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: