തെക്ക് ഭാഗം വട്ടക്കണ്ടിയിൽ കല്ലക്കുടിയൻ സരോജിനി നിര്യാതരായി

,തെക്ക് ഭാഗം വട്ടക്കണ്ടിയിൽ കല്ലക്കുടിയൻ സരോജിനി നിര്യാതരായി,മകൻ പ്രദീപൻ സംസ്കാരം 11.30 സമുദായ സ്മശാനം പള്ളിയാo മൂലയിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: