ചന്ദേരയിലെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടയ്മയുടെ സ്നേഹ വീട് ബുനാഴ്ച കൈമാറും

കാലിക്കടവ് : ജീവ കാരുണ്യ മേഖലയിൽ തുല്ല്യതയില്ലാത്ത പ്രവത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച്ച വെക്കുന്ന

നാട്ടിലേയും പ്രവാസ ലോകത്തെയും ചന്ദേരയിലെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടയ്മ വീട് നിർമിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നാരായണിഅമ്മകും പാറുഅമ്മക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുകയാണ്. താക്കോൽദാനച്ചടങ്ങ് ബുധനാഴ്ച നുബാക് ക്ലബ് ചന്ദേരയുടെ കർമ്മ നിരതരായ സാരഥികൾ അമ്മമാർക് കൈമാറും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: