മുഴപ്പിലങ്ങാട് കുളം ബസാർ വി കെ റഫീഖ് നിര്യാതനായി

മുഴപ്പിലങ്ങാട് കുളം ബസാർ ബൈത്തുൽ റഹീബ് താമസിക്കുന്ന വി കെ റഫീഖ് നിര്യാതനായി

ഭാര്യ: റംല കെ. വി

ഉപ്പ : അബൂബക്കർ

ഉമ്മ: ആമിന

മക്കൾ: റഫീല, റിസ്വാന, റഹീദ, റഹീബ്, റിഫ, റിഹാൻ.

മരുമക്കൾ: ഹമീദ്, മുബാസ്, റംഷാദ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: