കാലിക്കടവിൽ ലോറിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു.

കാലിക്കടവിൽ അനാദിക്കട നടത്തുന്ന കെ. ഉത്തമൻ കണ്ടയ്നർ ലോറി ഇടിച്ച് മരിച്ചു. അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന ലോറി പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് നിർത്താതെ പോയി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: