വളപട്ടണം തങ്ങൾ വയലിൽ താമസിക്കുന്ന തോട്ടിലകത്ത് പുതിയ പുരയിൽ ബീഫാത്തു (73)നിര്യാതയായി

വളപട്ടണം തങ്ങൾ വയലിൽ താമസിക്കുന്ന തോട്ടിലകത്ത് പുതിയ പുരയിൽ ബീഫാത്തു (73)നിര്യാതയായി

ഭർത്താവ് : പുന്നക്കൻ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി

മക്കൾ : സാഹിദ , സറീന , സുബൈദ , സൈബു , സുബൈർ , സാഹിർ

ജാമാതാക്കൾ : ആലിക്കോയ , മുനീർ , മുഹമ്മദ്‌ റാഫി, സാബിർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: