കൂത്തുപറമ്പ് തൊക്കിലങ്ങാടിയിൽ ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച്‌ അപകടം

തൊക്കിലങ്ങാടി പാലായി ബസ്സ് അപകടം
ഇടുമ്പ യിലേക്ക്  പോകുന്ന  തീർത്ഥം ബസ്സും  തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന  ശ്രേയസ്  ബസ്സും ആണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരം അറിവായിട്ടില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: