കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബിരുദപരീക്ഷ തീയതിയിൽ മാറ്റം

കണ്ണൂർ :കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബിരുദപരീക്ഷയിൽ തീയതിയിൽ ഒരു ആഴ്ചയിലെ  വ്യത്യാസം.
5th Sem ബിരുദ പരീക്ഷ പുതുക്കിയ തീയ്യതി: 25.10.17 (പഴയ തീയ്യതി 19.10.17)

3rd Sem ബിരുദ പരീക്ഷ പുതുക്കിയ തീയ്യതി 6.11.17 ( പഴയ തീയ്യതി 31.10.17)

1st Sem ബിരുദ പരീക്ഷ പുതുക്കിയ തീയ്യതി 22.11.17, (പഴയ തീയ്യതി 16.11.17)
       – സർവ്വകലാശാല  യൂണിയൻ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: