അഴീക്കൽ അശോക മന്ദിരത്തിന്ന് സമീപം മുള്ളങ്കണ്ടി ഹരിന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു

അന്തരിച്ചു:

അഴീക്കോട്,
അഴീക്കൽ അശോക മന്ദിരത്തിന്ന് സമീപം മുള്ളങ്കണ്ടി ഹരിന്ദ്രൻ
(61-x -മിലിട്ടറി) അന്തരിച്ചു.
സംസ്കാരം 7/10/17 ന് 11 മണിക്ക് അഴീക്കൽ സ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: