കണ്ണൂർ MA റോഡിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി

കണ്ണൂർ MA റോഡിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി. സ്ഥലത്ത് ജന പ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ടി അംഗങ്ങളും പ്രധിഷേധിക്കുന്നു. മേയര്‍ ഇ പി ലത സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: